Laatste aanpassing: 27-4-2021

 

De Algemene Voorwaarden van CloudCat, een handelsnaam van Verictas, zijn een toevoeging op de Algemene Voorwaarden van Verictas. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden geen bepaling is opgenomen, dient men de Algemene Voorwaarden van Verictas te gebruiken. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van CloudCat. Bepalingen en voorwaarden gesteld door de Klant die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn voor CloudCat alleen bindend indien voor zover deze door CloudCat Schriftelijk zijn aanvaard. 

De met een hoofdletter geschreven termen hebben betekenis zoals hieronder vermeld.

CloudCat of gebruiker: het bedrijf CloudCat, een handelsnaam van Verictas, gevestigd te Eindhoven, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63888939.
CloudCat Website: de website van CloudCat, bereikbaar via http://cloudcat.nl
Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer partijen zich verbinden om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).
Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Klant (bepaalde aspecten van) Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor de Klant opgeslagen bestanden zelf.
Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderstaande document, wat te bezichtigen is op https://cloudcat.nl/algemene-voorwaarden/.
Klant of wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie CloudCat een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld, diegene die met CloudCat daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtersverkrijgende(n) of erfgenamen.
Diensten: de producten of diensten die CloudCat aan Klant zal leveren, krachtens een Overeenkomst, alsmede diensten waarbij CloudCat geheel of ten dele diensten van derden heeft betrokken, die in opdracht van CloudCat door een derde aan Klant worden geleverd.
Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen CloudCat en Klant op grond waarvan CloudCat Diensten levert aan Klant.
Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie via CloudCat Website of iedere andere digitale bron, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden hiervan zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dan een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten (zoals DigiD); systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Artikel 1 - Contractsluiting

1.1    Klant kan Diensten vanaf de CloudCat Website aanvragen en behalve wanneer er nadrukkelijk vermeld staat dat de aanvraag geen bestelling maar een offerte betreft, ontstaat de Overeenkomst bij de (al dan niet automatisch gegenereerde) e-mail van CloudCat met daarin de bevestiging en acceptatie van de aanvraag.

1.2  Indien de aanvraag een offerte betreft, ontstaat de Overeenkomst bij de Schriftelijke acceptatie van de offerte door Klant.

1.3    Indien Klant een consument is, heeft Klant gedurende een termijn van veertien dagen, vanaf het moment waarop de bestelling is gedaan, om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden.

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1     CloudCat wijst nadrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop)voorwaarden van Klant van de hand, behalve als er Schriftelijk in de Overeenkomst andere afspraken zijn gemaakt.

2.2     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten van CloudCat en bepalingen in deze Algemene Voorwaarden overschrijven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Verictas wanneer beiden een tegenstrijdige bepaling bevatten.

2.3     Bepalingen en voorwaarden gesteld door de Klant die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden en in de Algemene Voorwaarden van Verictas, zijn voor CloudCat alleen bindend indien voor zover deze door CloudCat Schriftelijk zijn aanvaard. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien beslist CloudCat.

2.4     Wanneer enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig verklaard wordt, dan blijven de overige bepalingen van kracht. CloudCat en Klant zullen met elkaar overleggen over een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige bepaling in acht wordt genomen.

2.5     CloudCat is ten alle tijde bevoegd tot het wijzigen van deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

2.6    Wijzigingen zullen Schriftelijk bekend worden gemaakt aan de klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten alle tijden worden doorgevoerd en dan zal er geen berichtgeving plaatsvinden.

2.7    Indien Klant een wijziging niet wenst te accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mee te delen aan CloudCat. CloudCat kan daarop een wijziging heroverwegen. Indien CloudCat de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst beëindigen.

Artikel 3 - Algemene bepalingen

3.1    Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

3.2    Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin CloudCat gevestigd is.

3.3    Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de CloudCat Website of in deze Algemene Voorwaarden zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen Website en Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.

3.4    De logfiles en andere dan niet elektronische administratie van CloudCat vormen volledig bewijs van stellingen van CloudCat en de door CloudCat ontvangen of opgeslagen versie van enige (electronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.

3.5    Klant is verplicht CloudCat op de hoogte te stellen van enige veranderingen in NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd betalingsgegevens.

3.6   CloudCat zal zich, indien de Dienst een Abonnement is, inspannen om bij een beëindiging van haar bedrijfsactiviteiten, om welke reden dan ook, haar klanten te helpen bij het overstappen naar een andere provider. CloudCat kan dit echter niet garanderen.

Artikel 4 - De uitvoering en duur van een Overeenkomst

4.1    Na totstandkoming van de Overeenkomst zal CloudCat deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.

4.2    CloudCat geeft geen garanties ten aanzien van het functioneren van Diensten bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plug-ins, scripts, overige software, en hardware tenzij zover in de offerte anders is vermeld.

4.3    CloudCat zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij horende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. CloudCat biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

4.4    Door CloudCat opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking, behalve waar de toepasselijke SLA termijnen stelt die niet anders dan als rechtsverbintenis kunnen worden opgevat.

4.5    Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft CloudCat het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, alsmede op werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.

4.6   Indien overeengekomen, zal CloudCat Klant toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Iedere actie die door het Account van Klant of een door Klant aangemaakt account wordt uitgevoerd, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of weten dat er misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo snel mogelijk aan CloudCat te laten weten, zodat deze maatregelen kan nemen.

4.7    CloudCat zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantondersteuning via e-mail of andere middelen (zoals bijv. via de CloudCat Website), tijdens reguliere kantooruren, tenzij de toepasselijke SLA anders bepaalt.

4.8    Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op het verzoek van Klant, hetzij als het gevolg van het feit door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.

4.9    De duur van een Overeenkomst is de tijdspanne die nodig is om de Diensten te leveren, indien deze Overeenkomst een Abonnement is wordt deze aangegaan voor 12 maanden, tenzij anders overeengekomen.

4.10    Voordat een Abonnement afloopt, krijgt Klant een herinnering dat de diensten automatisch verlengd gaan worden na een door CloudCat aangegeven termijn (vaak 7 dagen). Indien Klant tussentijds de Overeenkomst wenst te beëindigen, dan kan Klant dit Schriftelijk aangeven tijdens deze termijn. Daarna wordt het Abbonnement automatisch voor de abonnementsperiode verlengd, startend bij de originele verloopdatum van het Abonnement, en ontvangt Klant een factuur.

4.10a   Indien de dienst automatisch is verlengd voor de originele vervaldatum van het Abonnement, zal CloudCat zich inspannen om de verlenging alsnog ongedaan te maken, zover als dit mogelijk is, en CloudCat nog geen kosten heeft gemaakt voor de verlenging.

4.11  CloudCat mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende gronden van toepassing is:

  • Klant is in verzuim met betrekking van een wezenlijke verplichting (zoals betaling)
  • Klant heeft niet binnen de duur van het Abonnement aangegeven het Abonnement te willen verlengen.
  • Het faillissement van Klant is aangevraagd.
  • Klant heeft surseance van betaling aangevraagd.
  • De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.
  • CloudCat twijfelt aan de betalingsmogelijkheid van Klant om aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.

4.12   Indien CloudCat de Overeenkomst opschort, behoudt CloudCat haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort. De reeds gefactureerde bedragen voor verrichtte prestaties blijft de Klant aan CloudCat verschuldigd.

4.13   Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of opgeschort, blijven de vorderingen van CloudCat op Klant opeisbaar. 

4.14   In het geval van ontbinding van de Overeenkomst door Klant mag Klant uitsluitend het deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door CloudCat is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft CloudCat recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

4.15   Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging, dan wel ontbinding, mag CloudCat het Account van Klant onmiddellijk opheffen en zal CloudCat de voor Klant opgeslagen gegevens zo snel mogelijk wissen. CloudCat is niet verplicht in dat geval Klant een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Artikel 5 - Verplichtingen van Klant

 5.1    Van Klant wordt verwacht datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. Klant dient alle gegevens, benodigd voor de uitvoering van de Diensten, tijdig aan CloudCat te verstrekken. De termijn waarbinnen CloudCat de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan wanneer alle benodigde en/of gevraagde gegevens door CloudCat zijn ontvangen.

5.2    Indien Klant weet dat CloudCat bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichten te kunnen voldoen, zal Klant CloudCat hiervan op de hoogte stellen. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer Klant weet dat er dusdanige extra belasting van de servers van CloudCat zal worden veroorzaakt, dat de beschikbaarheid van Diensten van CloudCat, in dit geval zowel Klant als andere klanten betreffend, in gevaar is. CloudCat zal na waarschuwing er alles aan doen om de onbeschikbaarheid van Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt in rekening worden gebracht aan Klant.

5.3    Klant mag de Diensten niet gebruiken voor Toepassingen Met Verhoogd Risico, behalve als dit nadrukkelijk door CloudCat Schriftelijk is aanvaardt.

5.4    Indien Klant voor het specifieke gebruik van de Diensten een vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant deze zelf te verkrijgen. Klant garandeert tegenover CloudCat dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.

5.5   Van Klant wordt verwacht accurate en correcte adres/persoonsgegevens te verstrekken bij het bestellen van Diensten. Indien Klant dit niet heeft gedaan, is er sprake van identiteitsfraude en krijgt CloudCat het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 - Hosting

6.1     Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op de Klant of CloudCat van toepassing zijnde wet of regelgeving te schenden of inbreuk te maken op anderen.

6.2     Het is Klant (of dit nu volgens wetgeving legaal is of niet) door CloudCat verboden om met gebruikmaking van Diensten materiaal (zowel teksten, als afbeeldingen, videomateriaal, geluidsmateriaal etc.) aan te bieden of te verspreiden die:

  • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen, alsook websites met een uitleg voor het maken van wapens of bommen, of websites met het doel om uitval van essentiële netwerken (zoals elektriciteit) tot doel hebben.
  • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn. 
  • enige vorm van pornografie bevatten.
  • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen, het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie (o.a. spamming).
  • enige vorm van seksuele intimidatie bevatten.
  • auteursrechtelijk beschermd materiaal bevatten in strijd met intellectuele eigendomsrechten van anderen.
  • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat.
  • websites die kennelijk valselijk de indruk wekken financiële dienstverleners of bonafide webwinkels van derden te zijn, (“phishing”)
  • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

6.3   Klant onthoudt zich ervan andere klanten of internetgebruikers te hinderen door schade toe te brengen aan systemen of netwerken van CloudCat, andere klanten of derden in opdracht van CloudCat, of processen en/of programma's  op te starten waarbij Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks CloudCat, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

6.4    Indien er door CloudCat een schending van de gedragsregels in artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden of andere schade of een ander gevaar wordt waargenomen, heeft CloudCat het recht alle benodigde maatregelen te nemen, die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

6.5    Indien CloudCat een klacht ontvangt over het schenden van de gedragsregels in artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden of een ander gevaar, kan zij toegang tot het betreffende materiaal, of het Account van Klant blokkeren, echter zonder dit materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, waarbij CloudCat een backup van het betreffende materiaal zal maken). CloudCat zal zich hierbij inspannen om geen andere, door de klacht niet betroffen, materialen te raken. CloudCat zal Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de genomen maatregelen.

6.6    CloudCat is ten alle tijde bevoegd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. CloudCat is gemachtigd om naam, adres en andere identificeerbare gegevens van Klant door te geven aan een derde die klaagt dat Klant inbreuk maakt op diens rechten of de Algemene Voorwaarden (hierbij speciaal artikel 6.2), mits de juistheid van deze klacht voldoende aannemelijk is en de derde duidelijk belang heeft bij het ontvangen van deze gegevens.

6.9    Hoewel CloudCat zich inspant om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is CloudCat nimmer gehouden tot vergoeding van de schade  of aansprakelijk voor de door Klant aangerichte schade of de maatregelen zoals bedoeld in dit artikel.

6.10   CloudCat staat het Klant niet toe om Diensten door te verkopen (te "resellen"), tenzij dit nadrukkelijk Schriftelijk in de Overeenkomst is overeengekomen.

6.11    De opslag- en datalimieten bij een hostingpakket worden bij de Overeenkomst vermeld. CloudCat mag het Account van Klant (tijdelijk) opschorten bij het overschrijden van de limieten.

6.12    Op sommige diensten is een Fair Use Policy van toepassing, die men kan vinden op https://cloudcat.nl/fair-use-policy. Indien Klant deze Fair Use Policy overschreidt, zal CloudCat contact opnemen met Klant om een passende oplossing te vinden. Bij misbruik van diensten waarbij een FUP van toepassing is, zijn we vrij om het gebruik voortaan te limiteren.

6.13    Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om webruimte te gebruiken als backup- en/of bestandsopslag (anders dan de website van Klant en eventueel
enkele backups daarvan), waaronder het aanbieden van bestands-, foto- of video-sharing en het gebruik van de Diensten als backupmedium.

6.14   Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om gebruik te maken van IRC (Internet Relay Chat), noch van enig ander vergelijkbaar programma, behalve wanneer Schriftelijk overeengekomen.

6.15   Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een chat service op te zetten, behalve wanneer Schriftelijk overeengekomen.

6.16   Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan om een (anonieme) proxy op te zetten, behalve wanneer Schriftelijk overeengekomen.

6.17   Indien de Overeenkomst geen opslagruimte bij een hostingpakket omvat (zoals bij een Mail-Only pakket) machtigt de Klant CloudCat om een simpele pagina met verwijzing naar CloudCat Website op het domein van Klant te plaatsen.

6.18  CloudCat mag ten behoeve van bestrijding van spam, denial of service aanvallen en andere vormen van overlast filters installeren, of aan Klant beschikbaar stellen. CloudCat zal zich inspannen om te zorgen dat deze filters correct werken voor zover dat binnen haar macht ligt. CloudCat kan echter niet garanderen dat deze filters altijd de juiste informatie doorlaten of blokkeren.

Artikel 7 - Domeinnamen en SSL certificaten

7.1    Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk en zijn onderworpen aan de geldige regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. CloudCat vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag wordt gehonoreerd.

7.2    Klant kan uitsluitend aan een Schriftelijke bevestiging van CloudCat, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

7.3    Klant vrijwaart en houdt CloudCat schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. CloudCat is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde werd aangevraagd en/of verkregen, behoudens in een geval van opzet of bewuste roekeloosheid van CloudCat.

7.4    Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of het gebruik van een domeinnaam. CloudCat zal naar deze regels verwijzen in de registratieprocedure, zover als dat mogelijk is.

7.5   CloudCat heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk te maken of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij nakoming van de Overeenkomst, dit echter uitsluitend voor de duur waarin Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een Schriftelijke ingebrekestelling.

7.6   In het geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is CloudCat gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

7.7   Indien als Dienst overeengekomen, zal CloudCat een SSL certificaat voor een door CloudCat gehoste website ter beschikking stellen.

Artikel 8 - Rechten van intellectueel eigendom

8.1    Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door CloudCat ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, berusten uitsluitend bij CloudCat of diens licentiegevers.

8.2    Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Er wordt een uitzondering gemaakt op het voorgaande indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van de broncode van materialen, behorende tot Diensten, is echter ten allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.

8.3   Tenzij voor zover Schriftelijk overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder inbegrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van deze materialen.

8.4   Het is CloudCat toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens materialen. Indien CloudCat door middel van technische bescherming materialen of Diensten heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of ontwijken, behalve wanneer de wet dwingend het tegendeel bepaalt.

8.5  De door CloudCat ontwikkelde/verstrekte/aangepaste materialen, binnen de verstrekte Diensten, blijven eigendom van CloudCat, behalve wanneer in de Overeenkomst expliciet Schriftelijk anders vermeldt staat. Klant krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.

8.6  Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van materialen die buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als schending van het auteursrecht. Klant zal dan onmiddellijk een opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €25.000,- (excl. BTW) per inbreukmakende handeling betalen aan CloudCat. Dit doet niks af aan het recht van CloudCat om haar schade door inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen om de auteursrechteninbreuk te beëindigen.

Artikel 9 - Prijzen en betaling

9.1   Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders wordt vermeld, zijn alle door CloudCat genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke overheidswege worden opgelegd.

9.2   Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft CloudCat het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

9.3   Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is CloudCat gemachtigd de tarieven eenmaal per jaar te wijzigen.

9.4   Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en deze Algemene Voorwaarden.

9.5   CloudCat zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. CloudCat mag deze facturen digitaal/elektronisch uitreiken. CloudCat heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van Diensten in rekening te brengen.

9.6   De betalingstermijn van een factuur is 21 dagen, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen is.

9.7   Indien Klant na 21 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

9.8   Indien Klant in verzuim is, en CloudCat daarvoor niet Schriftelijk toestemming heeft gegeven, heeft dat de volgende consequenties:

  • Over het te betalen bedrag door Klant is wettelijke rente verschuldigd, of 2% per maand als dat hoger is.
  • De voor Klant gehoste websites en/of andere materialen mogen ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.

9.9   Behalve wanneer Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.

9.10  In het geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is CloudCat zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van CloudCat op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1   CloudCat is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.

10.2   De totale aansprakelijkheid van CloudCat voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in nakoming door CloudCat van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onregelmatig handelen van CloudCat, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste zes (6) maanden heeft betaald. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan €5.000 euro (excl. BTW). Dit maximumbedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld door CloudCat.

10.3   Iedere aansprakelijkheid van CloudCat voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

10. 4 De aansprakelijkheid van CloudCat wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant CloudCat direct en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en CloudCat ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CloudCat in staat is om adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Klant jegens CloudCat.

10.5   CloudCat is nooit aansprakelijk voor de informatie gepubliceerd op Diensten door Klant. CloudCat oefent geen invloed uit op de informatie die via onze servers wordt verspreid door klanten. CloudCat is ook niet aansprakelijk voor het uitlekken van vertrouwelijke gegevens. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van betalingen of het gebruik van elektronisch geld via de Diensten of anderszins.

10.6  Klant is jegens CloudCat aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart CloudCat tegen aanspraken betreffende het bij gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.

10.7 In het geval van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 12.1, waardoor de nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van CloudCat kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11 - Overmacht

11.1  Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor CloudCat beschikbaar is, en waar de levering van Diensten van afhankelijk is (zoals stroomstoringen, uitval van het internet of de telecommunicatie-infrastructuur), maar waarover CloudCat geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar CloudCat geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van CloudCat die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; overheidsmaatregelen; staking; oorlogen; terroristische aanslagen; binnenlandse onlusten; mobilisatie; stremming in het vervoer; uitsluiting; stagnatie in toelevering; brand; overstroming; in- en uitvoerbelemmeringen; ziekte; en het geval dat CloudCat door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld.

11.2   Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van de partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

11.3   Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen wat reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.

Artikel 12 - Geheimhouding

12.1    Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ten uitvoering van de Overeenkomst.

12.2   CloudCat zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van CloudCat, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de Overeenkomst of CloudCat daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal CloudCat zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

12.3   De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.